Soal dan Jawaban Fiqh Mu’amalah

—HARTA MUTAQAWWIM & GHAIR MUTAQAWWIM:

Harta Mutaqawwim adalah setiap yang digenggam secara nyata dan dibolehkan oleh syara’ untuk memanfaatkannya, contoh: segala harta yang halal, sah sebagai objek akad dan wajib diganti bila rusak/hilang. Ghair mutaqawwim adalah harta yang belum digenggam secara nyata atau sesuatu  yg tidak dibolehkan oleh syara’ untuk memanfaatkannya kecuali terpaksa. Contoh burung yang terbang, ikan didalam kolam, khamar, babi dll yg tidak sah dalam syara’ dan tidak wajib diganti jika rusak, kecuali harta tersebut milik non-muslim (wajib diganti nilainya).

—  ‘AQAR & MANQUL:

Harta ‘Aqar: harta yg tetap/tidak bisa dipindahkan, contoh: tanah. Harta Manqul: harta yang dapat dipindah (berubah/tetap bentuknya) contoh: selain tanah.

—  BERSIFAT MITSLI & QIMI:

 Harta Mitsli: Harta yang memiliki padanan dipasar tanpa ada perbedaan yg signifikan, contoh 1. al-malikat (yang sifatnya ditakar),2. al-mauzunat (yg sifatnya ditimbang, 3. al’adadiyyat (yang bersifat jumlah), 4. adz-dzariyat (berdasarkan hasta). Jika terjadi pengrusakan maka harus diganti persis nilai dan bentuknya sempurna. Harta Qimi:Harta yg tidak memiliki padanannya, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan antara unit-unitnya dalam segi harga, contoh semangka, delima…berbeda dlm ukuran . Jika terjadi pengrusakan hanya diganti dgn nilai yang sama. Harta Qimi tidak dimasuki Riba yang diharamkan, maka boleh menjual seekor kambing dgn dua kambing (boleh menjual yg sedikit dgn yang banyak dari jenis yang sama).

—  ISTIHLAKI & ISTI’MALI:

Harta Isti’mali yaitu harta yg bisa dimanfaatkan dan zatnya tetap ada spt  ‘Aqar, perabot, pakaian, buku dll. Harta Istikhlaki yaitu harta yg zatnya habis sejak pertama kali pemanfaatan seperti makanan, minuman, minyak dll. kedua jenis harta ini digunakan dalam akad yang berbeda (isti’mali: akad utk penggunaan bkn penghabisan contoh penyewaan dan peminjaman, istikhlaki: akad utk tujuan penghabisan/penggunaan semata contoh meminjam uang dan makanan. Namun keduanya bs dipakai dalam satu akad jika tujuan dari akad bukan penggunaan/penghabisan  semata, seperti jual beli dan penitipan.

Jenis harta apa yang apabila seorang Muslim tidak berhati-hati, sangat mudah dimasuki Riba al-Fadl?

harta Mitsli dimasuki riba haram yg mengharuskan sama nya dua barang yang sejenis dalam segi kapasitas dan ukuran sehingga kelebihannya merupakan sesuatu yang haram. (tidak boleh menjual 1kg gandum dg 1,5kg gandum = Riba fadl)

Jelaskan apa itu riba al-Fadl?

Riba Fadhl

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

Apa definisi kepemilikan?

MILIK secara etimologi: hiyazah (penguasaan) sese-orang terhadap harta dan kemandirian dalam mengelola (tasharruf) sejak awal, kecuali jika ada penghalang secara syar’i.

Sebut dan jelaskan macam-macam milik!

1. MILIK NAQISH (KURANG): kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja yang dibatasi dengan waktu, tempat dan sifatnya. (hak penggunaan/intifa’), hak yang mengikut bendanya disebut hak irtifa’ (hanya berlaku pada ‘aqar).

2. MILIK TAAM (SEMPURNA): kepemilikan terhadap zat & manfaat harta (mutlak, kontinyu dan tidak bisa digugurkan). pemiliknya memiliki hak yg disyariatkan.

Sebutkan empat contoh kepemilikan atau Penguasaan terhadap sesuatu yang bersifat Mubah!

  1. Ihyaa al-Mawaat (menghidupkan tanah yang mati)
  2. Ishthiyad (berburu)
  3. Penguasaan terhadap Kala’ (rumput-rumputan) dan Ajam (pohon-pohonan lebat)
  4. Penguasaan terhadap Ma’aadin (bahan tambang) dan Kunuz (harta terpendam)
Facebook Comments